1. Пречистване на охлаждащата вода
 2. Турбина с органичен цикъл на ранкин, конвертираща отпадъчната топлина в електричество
 3. Намаляване на емисиите на nox в тежките двигатели
 4. Технология за контрол на миризми и елиминиране на микроорганизми, статично електричество и прах във въздуха
 5. Топлообменник за оползотворяване на отпадъчна топлина от превозни средства и двигатели
 6. Високоефективен, мащабируем реактор за биогаз на ниска цена
 7. Система за охлаждане при рязане на твърди материали
 8. Вихрови горелки за прах от биомаса
 9. Вихрова нискоемисионна горелка за комбинирано изгаряне на биомаса въглища
 10. Система за съхранение и използване на слънчевата енергия за отопление масив на водните резервоари
 11. Разпределителен блок за отплителни централи, регулиращ и измерващ доставяната топла вода
 12. Конверсия на селскостопански отпадъци на базата на преобразуване на лигноцелулозната биомаса
hvac_2014_03
Изтегляне