1. Терапевтична отопляема възглавница
 2. Технология за производство на биодизел и биогорива от глицерол
 3. Котел, работещ на мулти-горива
 4. Устройство за инжектиране на втечнен газ към всмукателния колектор на двг
 5. Хидрофобизирани влакна на основата на базалт, пречистващи вода и повърхности от петролни замърсявания
 6. Ефективен топлинен рекуператор, използван в металургичната промишленост
 7. Многофункционална отопляема закачалка за кърпи
 8. Програма за изчисляване термохидравлични и якостни характеристики на топлообменници
 9. Абсорбиращо охлаждащо устройство, използващо амоняко-водна смес като работен флуид
 10. Многогодишни треви за производство на енергия
 11. Топлинен акумулатор с фазов преход (pcm) модул за бързо зареждане и разреждане
 12. Електрически отоплителен текстил
 13. Нова технология за спестяване на енергийни ресурси и намаляване на емисиите на co2 за мащабни енергийни системи
 14. Иновативна система за изсушаване на храни
 15. Диагностична система за промишлена термо екипировка
Изтегляне
 1. Автономни отоплителни системи, базирани на твърдо фазови топлинни акумулатори
 2. Автоматично устройство за насочване на слънчеви колектори
 3. Иновативна wi-fi система, основана на фотоволтаична енергия
 4. Интелигентна електроника за подобряване на работата на слънчеви панели
 5. Декоративна кристална керамика с нови топло - и шумоизолационни свойства
 6. Термоелектрически топлообменник с висока ефективност
 7. Екологичен изпарителен охладител за камиони
 8. Нискотемпературен допълнителен електрически нагревател, изработен от въглеродни влакна
 9. Топлообменник с няколко спирали
 10. Двуфункционален кондензационен котел на газ
 11. Ензимна технология за производство на биодизел от растителни масла
 12. Икономично отопление на сгради
 13. Иновативна соларно- хибридна система
 14. Производство на енергия от върба и топола и опазване на околната среда
Изтегляне
 1. Технология за производство на контейнери за втечнен хелий
 2. Помпени агрегатис високо налягане
 3. Системи за съхранение на водород
 4. Локална климатизация при производството на прежди
 5. Твърдо-фазови топлинни акумулатори за битово топлоснабдяване
 6. Генератор на газ, заместващ газовите бутилки
 7. Технология за газов сферичен кран,задействащ се автоматично в случай на земетресение
 8. Екологична система за подем на вода (wes)
 9. Мобилна слънчева централа за райони без електричество
 10. Системи за събиране на енергия
 11. Ноу-хау за проектиране, моделиране и мониторинг геотермални термопомпи
 12. Керамични топлообменници за модулна контейнеризирана електроцентрала на биомаса
 13. Хибридни и органични фотоволтаични инсталации
 14. Детектор на разфасовките, влажност и проводни в случай на механична повреда на тръбата
 15. Иновативна система за изсушаване на утайките
 16. Иновативни противообледяващи и противоплъзгащи покрития
Изтегляне
 1. Геотермална топлинна помпа за жилищно отопление
 2. Ефективен метод за генериране на топлина и електричество от отпадъци от селското стопанство
 3. Компактен флуиден топлообменник с управление на потока и топлоотделянето
 4. Енергийно ефективни топлообменници за хлебопроизводството и индустрии, работещи с високи температури
 5. Енергийно ефективно и по-бързо сушене дърво
 6. Селективно трансформирано инфрачервено лъчение за процеса на изпичане
 7. Процес на отделяне чрез мултифазово пречистване на вторична биомаса
 8. Система за подпомагане на вземането на решения при оценка и селекция на био-горива
 9. Равномерно разпределение на топлината в оранжерии с помощта на слънчевата светлина / енергия
 10. Съоръжение за използване на енергията на отпадъчни води
 11. Резервоар за съхранение на топла вода от слънчево отопление
 12. Инжектиране на добавки в пламъка на тръбни парни котли
 13. Електрокинетичен метод за разпалване и стабилизиране на горенето на нискокалорични органични вещества
 14. Устройство за дистанционно отчитане на топломери
 15. Локална климатизация за текстилни производствени мощности
Изтегляне
 1. Пречистване на охлаждащата вода
 2. Турбина с органичен цикъл на ранкин, конвертираща отпадъчната топлина в електричество
 3. Намаляване на емисиите на nox в тежките двигатели
 4. Технология за контрол на миризми и елиминиране на микроорганизми, статично електричество и прах във въздуха
 5. Топлообменник за оползотворяване на отпадъчна топлина от превозни средства и двигатели
 6. Високоефективен, мащабируем реактор за биогаз на ниска цена
 7. Система за охлаждане при рязане на твърди материали
 8. Вихрови горелки за прах от биомаса
 9. Вихрова нискоемисионна горелка за комбинирано изгаряне на биомаса въглища
 10. Система за съхранение и използване на слънчевата енергия за отопление масив на водните резервоари
 11. Разпределителен блок за отплителни централи, регулиращ и измерващ доставяната топла вода
 12. Конверсия на селскостопански отпадъци на базата на преобразуване на лигноцелулозната биомаса
Изтегляне
 1. Въздушен колектор, увеличаващ производителността на отоплението
 2. Тестване и проверка на електростатичен филтър (esp) за пещи на биомаса
 3. Ефективен електрически нагревател за стая
 4. Вакуумни изолационни панели и други технологии
 5. Модул за контрол на климатизацията
 6. Голямомащабна слънчева отоплителна система
 7. Малка вятърна турбинна кула
 8. Системи за поемане на вода от промишлени предприятия електроцентрали
 9. Модулно съхранение на енергия
 10. Мащабируема слънчево - термална система за проследяване
 11. Енергоспестяваща радиаторна конзола
 12. Топлоизолиращи панели за строителството
 13. Хибриден панел за топлинна изолация на сгради
 14. Котли, работещи на биомаса
 15. Пиролизен котел на дърва
Изтегляне
 1. Отоплителна рогозка с различни приложения
 2. Комбинирана система за рекуперация на сива вода
 3. Иновативни геотермалнитехнологии
 4. Технология за превръщане в електричество на енергията от атмосферното налягане
 5. Подобряване на енергийната ефективност в производството
 6. Технология за подобряване на качеството на биогаза
 7. Технология за премахване на сероводород (h2s) от биогаза
 8. Аеротела за ниска скорост на вятъра генератори
 9. Иновативен топлообменник за промишлени цели
 10. Система за термичен мениджмънт за подобряване работата на сензорите за сажди
 11. Иновативна подпалка за печки, камини и барбекюта
 12. Химическа компания търси най-икономичното решение за сушене на отпадъчните утайки от завод за сода
 13. Топлинна инсталация с керамични панели
 14. Технология за бойлери на дървесни пелети
 15. Енергоспестяваща технология за електрически чайници
 16. Цветочувствителни слънчеви клетки
 17. Повишаване на енергийната ефективност на електрическите бойлери
 18. UV технология за пречистване на питейна вода
Изтегляне
 1. Нова технология за многофункционални покрития
 2. Инфрачервени отоплителни системи
 3. Технология за производство на биогаз
 4. Иновативен топлообменник
 5. Иновативна технология за изгаряне на еко-горива
 6. Инсталация за производство на енергия от биомаса
 7. Нанотехнологии за отопление
 8. Хибридна система за управление
 9. Иновативна система за оползотворяване на топлината
 10. Иновативен аерогел
 11. Ноу-хау за проектиране, моделиране и мониторинг на геотермални термопомпи
 12. Технология за съхранение и преобразуване на електрическа енергия от възобновяеми източници
 13. Персонализирана UV лампа
 14. Енергоспестяващ wi-fi термостат
 15. Енергийни счетоводни решения
Изтегляне
 1. Биоенергийни системи за производство на енергия
 2. Технология за намаляване на емисиите на котли, работещи на биомаса
 3. Отопляемо кристално огледало
 4. Повишаване енергийната ефективност на пекарни
 5. Пресформи на основата на вермикулит
 6. Алумиева профилна система за изграждане на прозорци, врати и други елементи
 7. Добавка за топлинната ефективност и намаляване на количеството пепел след изгаряне
 8. Търсене на решение затерморегулиране в строителството
 9. Иновативна изолация на базата на рециклиран текстил
 10. Енергоспестяващ енергиен превключвател
 11. Технология за покривна изолация
 12. Нова технология за икономично отопление на сгради
 13. Мултифункционална добавка за течни горива
 14. Технологии за възобновяеми енергийни източници
 15. Технология за разделяне на тор
 16. Тухла за изграждане на топлообменници
 17. Технология за топлинно продухване
Изтегляне
 1. Соларен прозорец
 2. Производство на сгъстен въздух от възобновяеми източници
 3. Пиролизна технология за сепариране на отпадъци
 4. Нагревателен елемент
 5. Комбиниран генератор
 6. Иновативни клапани за тръбопроводи
 7. Пречистване и втечняване на био-газ (LNG)
 8. Трансформираща енергийна система
 9. Комбинирана отоплително-охладителна система, използваща отпадната топлина на ДВГ
 10. Технология за подгряване на вода чрез използване на слънчева енергия и природен газ
 11. Иновативна система за преработка битови отпадъци
 12. Енергийна акумулираща система
 13. Устройство за добив на органичен субстрат за производство на био-газ
 14. Иновативна система за намаляване на азотните оксиди в парните котли
 15. Технология за производство на пелети от бали слама
Изтегляне
 1. Охладителна система за промишлени процеси, климатични инсталации и изчислителни центрове
 2. Композитен материали от хартия за приложения за контрол на температурата
 3. Слънчев колектор с иновативни решения
 4. Нов колектор на концентрирана слънчева топлинна
 5. Отоплителна система на открито
 6. Генериране на топлина от птичи тор чрез използване на котел за биомаса
 7. Термопомпи за битова гореща вода, предназначени за енергийно-позитивни сгради и производства
 8. Едромащабни слънчеви топлинни колектори
 9. Отоплителна система за магазини, рециклираща отпадъчната топлина, произведена от хладилните системи
 10. Иновативна преносима система за съхранение на енергия
 11. Строителна система, основана на структури сглобяеми доставят икономически ефективни и екологично ефективна сгради
 12. Иновативна преносима система за съхранение на енергия
Изтегляне
 1. Иновативен прозорец - устройство за абсорбиране на слънчевата енергия и контрол на слънчевата светлина
 2. Фабрика за обработка на остатъчна биомаса и остатъци от горенето от селското стопанство
 3. Устройство за увеличение на топлинната мощност на топлообменника
 4. Вятърна турбина с вертикална ос
 5. Иновативна ограда като източник на енергия за жилищни термопомпи
 6. Мобилна машина за производство на брикети от дървени отпадъци
 7. Пещ за отопление на индустриални сгради
 8. Супер прозорци с технологичен пробив в коефициента на топлопреминаване
 9. Иновативно устройство, подобряващо работата на слънчевите бойлери
 10. Технология за измерване на температура
 11. Горивни системи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
 12. Температурна симулация и оптимизация на работата на охладителни уреди и термопомпи
Изтегляне
 1. Енергийно ефективно охлаждане
 2. Хибридни и органични фотоволтаични инсталации
 3. Котелна инсталация
 4. Технология за газификация
 5. Въздушен охладител
 6. Изолационно покритие за фотоволтаични системи
 7. Соларна термална система
 8. Фотокаталитично пречистване на въздух
 9. Полупроводникови мастила за фотоволтаични панели
 10. Решения за преобразуване на слънчева енергия
 11. Топлинен и електрически генератор
 12. Система за отопление и охлаждане с ниска енергийна консумация
 13. Технология за пречистване на въздух в затворени помещения
 14. Устройство за топлинна струя
 15. Технология за рециклиране на стъклени панели на фотоволтаици
 16. Технология за газификация с използването на биомаса
 17. Технология за производство на биодизелово гориво
 18. Метод за откриване на слънчев енергиен потенциал
Изтегляне
 1. Иновативна система за пречистване на въздух - Франция
 2. Хибридна технология за добив на етанол и енергия от биомаса - Полша
 3. Иновативна горелка за екологични горива - Полша
 4. Намаляване на себестойността на топлообменна тръба - Великобритания
 5. Високоефективно енергоспестяващо газоразрядно осветление - Израел
 6. Енергоспестяваща сауна - Русия
 7. Технология за развитие на екологичен информационен портал - Италия
 8. Технология за производство на метални електроди за алкални клетки - Италия
 9. Модули за подгряване на вода - Румъния
 10. Дистрибутор за флуиди в отоплителни системи - Германия
 11. Глобални решения за топлоизолационно саниране на сгради - Франция
Изтегляне
 1. Активно проследяващо устроиство за соларни клетки - Турция
 2. Електрически отоплителни текстилни материали - Германия
 3. Технологии в областта на хидравличните системи за съхранение на енергия - Австрия
 4. Мобилна машина за производство на брикети от дърво - Унгария
 5. Симулационна технология за оптимизиране на процеси при биомаса - Германия
 6. Композитни конструкции на витла за водни генераторни турбини - Холандия
 7. Лаборатория за тестване на соларни инсталации - Испания
 8. Екологична климатизационна система - Португалия
 9. Система за пречистване и омекотяване на вода - Великобритания
Изтегляне
 1. Система за пречистване и рециклиране на вода - Германия
 2. Инфрачервени отоплителни системи - Турция
 3. Фотоволтаична технология за керамични клетки - Чехия
 4. Соларен ротатор с две оси на свобода - Испания
 5. Енергийно ефективен електронен преобразувател - Португалия
 6. Метод за икономия на електроенергия чрез нискооборотни вентилатори - Турция
 7. Водна помпа за компенсиране на ниско налягане в локални водопроводни инсталации - Великобритания
 8. Система за съхранение на енергия за домашна употреба - Италия
 9. Слънчева инсталация за парно отопление и топла вода - България
 10. Технология за производство на котли за биомаса - Индия
 11. Софтуер за управление на безжични термографи - Испания
 12. Материали за вятърни турбини - Италия
Изтегляне
 1. Високоефективни соларни колектори - Испания
 2. Технология за изготвяне на кавитационно модифицирани емулсии, горива и вода - Украйна
 3. Нискотемпературен процес за производство на биогориво за отопление - Франция
 4. Компютърна система за контрол на производството на вятърна енергия - Швеция
 5. Хибридни възобновяеми енергийни системи за производство на електроенергия с мощност по-малка от 50kW - Великобритания
 6. Автоматично балансиране на топлопреносна мрежа в сгради - Русия
 7. Производство на електроенергия чрез вертикална вятърна турбина - Италия
 8. Иновативна разработка за топлоизолация на тръби - Франция
 9. Технология за съхранение и използване на течен водород - Турция
 10. Фотокаталитични самопочистващи се бои за вътрешно и външно боядисване - Полша
 11. Система за оползотворяване на неизползвана топлинна енергия от парни турбини и когенеративни мощности - Турция
 12. Технология за добив на геотермална възобновяема енергия - Латвия
 13. Електронен соларен компас - Италия
 14. Технология за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от изгаряне на зелена биомаса - Чехия
Изтегляне
 1. Слънчеви топлинни инсталации - Великобритания
 2. Метод за контролиране на системи за комбинирано производство - Германия
 3. Определяне на температура и топлопроводност на различни материали - Германия
 4. Модули за отопление - Румъния
 5. Комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от биологични продукти - Франция
 6. Устройство за пречистване на въздуха - Великобритания
 7. Иновационен контролер за инсталационна диагностика - Великобритания
 8. Клапа за автоматично балансиране на топлопреносната мрежа в сгради - Русия
 9. Стоманени плочи с интегрирани фотоволтаици - Швеция
 10. Преобразуване на слънчева енергия в електро- и топлинна енергия - Швейцария
 11. Компактен захранващ източник за външни приложения - Израел
 12. Иновативна технология за пречистване на въздух - Франция
 13. Хардуер и софтуер за интегрирано управление на системи за възобновяема енергия - Испания
 14. Технология за пречистване на кондензационна вода от климатици - Испания
 15. Оползотворяване на енергия от дървесни отпадъци - Франция
 16. Софтуерни решения за управление на мрежи за възобновяема енергия - Италия
 17. Едновременно измерване на топлопроводност и специфичен топлинен капацитет -Германия
Изтегляне
 1. Точен и оптимален метод за затопляне на вода - Израел
 2. Хибриден топлообменник - Германия
 3. Технология за охлаждане на LED системи - Швеция
 4. Влагоуловител и нагревател за оранжерии - Израел
 5. Мобилна филтрираща технология - Турция
 6. Икономичен и лесен метод за отопление и производство на битова гореща вода - Франция
 7. Съоръжения за филтриране на въздух - Германия
 8. Слънчева топлинна система - Ирландия
 9. Отоплителна инсталация, базирана на възобновяеми източници - Швеция
 10. Инсталация за изгаряне на опасни отпадъци - Израел
 11. Сепараторна газова технология - Украйна
 12. Модернизация на слънчеви топлинни колектори - Русия
 13. Топлоизолационен материал или процес за соларни панели - Франция
 14. Топлообменна технология за оползотворяване на отпадна топлина - Холандия
Изтегляне
 1. Технология за температурни измервания - Словакия
 2. Метод за откриване на слънчев енергиен потенциал - Германия
 3. Горивни системи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия - Великобритания
 4. Енергийно ефективно охлаждане - Австрия
 5. Хибридни и органични фотоволтаични инсталации - Италия
 6. Котелна инсталация - Русия
 7. Технология за газификация - Германия
 8. Въздушен охладител - Великобритания
 9. Изолационно покритие за фотоволтаични системи - Италия
 10. Соларна термална система - Франция
 11. Фотокаталитично пречистване на въздуха - Франция
 12. Полупроводникови мастила за фотоволтаични панели - Испания
 13. Решения за преобразуване на слънчева енергия - Холандия
 14. Топлинен и електрически генератор - Италия
 15. Система за отопление и охлаждане с ниска енергийна консумация - Швеция
 16. Технология за пречистване на въздух в затворени помещения - Франция
 17. Устройство за топлинна струя - Словакия
 18. Технология за рециклиране на стъклени панели на фотоволтаици - Италия
 19. Технология за биомасова газификация - Латвия
 20. Технология за производство на биодизелово гориво - Полша
 21. Бърза температурна симулация и оптимизация на работата на охладителни уреди и термопомпи - Словения
Изтегляне
 1. Параболична слънчева система- Чехия
 2. Технологии за слънчева енергия, топлинен поток и термични измервания - Холандия
 3. Иновационен слънчев воден нагревател - Великобритания
 4. Защита за слънчеви топлинни колектори срещу екстремни метеорологични условия - Испания
 5. Енергийна клетка за оползотворяване на топлинната енергия, произведена по време на аеробни процеси - Унгария
 6. Сензор за температурен контрол на машини с ЦПУ -Турция
 7. Фотоволтаична технология - Чехия
 8. Турбини за производство на електроенергия, работещи с охлаждащ газ - Австрия
 9. Регенератор на топлообменници - Румъния
 10. Подово отопление - Полша
 11. Технология за производство на пелети от различни видове житни растения - Чехия
 12. Иновационна технология за бързо охлаждане на горещо дълбоко изтеглена ламарина - Полша
 13. Слънчев концентратор за производство на електрическа и топлинна енергия - Швеция
 14. Технологична линия - Полша
 15. Система за пречистване на отпадъчни газове с оползотворяване на отпадъчния материал - Турция
 16. Геотермален енергиен проект - Турция
 17. Система за производство на сгъстен въздух с оползотворяване на отпадна топлина - Словакия
 18. Устройство за увеличаване на топлинната мощност на топлообменник - Румъния
 19. Екологичен котел на твърдо гориво - Литва
 20. Методология за оразмеряване на соларна топлинна система - Белгия
 21. Малък комбиниран топлинен и електрически модул - Германия
 22. Методи и технологии за производство на биогаз - Германия
 23. Интегрирана покривна соларна система - Германия
Изтегляне
 1. Слънчев колектор с иновационни решения - Унгария
 2. Хладилна витрина - Белгия
 3. Универсален котел за отопление - Полша
 4. Инсталация за охлаждане и отопление, изградена на база елементи на Пелтие - Холандия
 5. Иновативна софтуерна система за оценка на енергийни разходи - Франция
 6. Иновативна соларна система за производство на ток, топла вода и охлаждане - Италия
 7. Интегрирана слънчева система - Полша
 8. Инфрачервено лъчисто отопление за подове в животновъдството - Германия
 9. Технология за оползотворяване на отпадъчна топлина от климатици и търговски хладилни системи - Великобритания
 10. Технология за получаване на газ, чрез изгаряне на отпадъци - Германия
 11. Слънчева система за охлаждане и отопление - Република Корея
 12. Универсална машина за производство на пелети - Чехия
 13. Система за филтриране и пречистване на газове, прах и частици при добиване на изкопаеми горива - Турция
 14. Инсталация за непрекъснато производство на обогатен с водород газ сгради - Румъния
 15. Котел с въздушна риза за отопление на индустриални сгради - Швеция
 16. Аеродинамичен тунел за изследване на индустриални и градски обекти - Франция
 17. Запалителна система за пелетни горелки - Словения
 18. Технология за пречистванена въздуха чрез йонизация - Германия
 19. LED система за оранжерии -Исландия
 20. Топлообменник за отоплителни и охладителни системи - Великобритания
 21. Преса за производство на брикети - Словакия
 22. Слънчев колектор, изработен от алуминиева сплав - Унгария
Изтегляне
 1. Код за изчисление на термохидравлични и якостни характеристики на топлообменници - Русия
 2. Екологична климатична система - Португалия
 3. Мониторинг чрез система за дистанционно управление на слънчеви топлинни инсталации - Испания
 4. Керамични панели за фасади и покриви, генериращи електрическа енергия - Испания
 5. Горелка и котел за битово отопление - Швеция
 6. Горелка, захранвана с пелети за отопление на жилища - Швеция
 7. Парна камина за отопление на индустриални сгради - Швеция
 8. Двуосна проследяваща технология за фотоволтаични и слънчеви топлинни системи - Италия
 9. Технология/машина за изсушаване на дървесина - Латвия
 10. Синтеровъчна технология за производство на фотоволтаични силициеви пластини - Франция
 11. Твърдо биогориво за отопление - Гърция
 12. Технология за получаване на газ, чрез изгаряне на отпадъци - Германия
 13. Система за проследяване на слънчевите лъчи при фотоволтаични инсталации - Австрия
 14. Независима система за отопление - Русия
 15. Хладилник без фреон за съхранение и транспорт на твърди и течни храни - Русия
 16. Слънчева отоплителна система с доставка на енергия - Германия
 17. Котел за твърди горива - Словакия
 18. Иновативно решение за бързо и равномерно охлаждане на плодове и зеленчуци - Италия
Изтегляне
 1. Фотоволтаична соларна топлинна система - Италия
 2. Термостат за вода - Полша
 3. Оползотворяване на отпадна топлина от хладилни инсталации - Испания
 4. Слънчев колектор с топлинна регенерация - Германия
 5. Иновативна комбинирана слънчева система за производство на топлинна и електрическа енергия - Ирландия
 6. Система за вентилация на сгради - Люксембург
 7. Комбинирани топлообменници с допълнителен вътрешен резервоар - Полша
 8. Високо-температурни филтри - Италия
 9. Топлинни измервателни технологии - Холандия
 10. Вентилационна инсталация - Австрия
 11. Технологии за захранване на хладилни камиони, чрез възобновяеми източници - Италия
 12. Преносим топлинен и електрически генератор ТЕГ - Австрия
 13. Персонализирани слънчеви комплекти - Франция
 14. Система за управление и поддръжка на инсталации - Франция
 15. Решения за енергийното счетоводство - Франция
 16. Екологичен хладилен агент - Великобритания
 17. Технология за съхранение на топъл/ студен въздух или на електрическа енергия - Люксембург
 18. Апарат за пречистване на отработени газове - Румъния
 19. Инсталация за производство на енергия от биомаса - Италия
 20. Технология за мобилно производство на топлина и електричество - Полша
Изтегляне