Преди да извършим с Ваша помощ оценка на иновативността на компанията, която представлявате, е необходимо да отговорите на следния въпрос:

Съгласни ли сте с нашето определение за иновация:

Иновация е всяко едно нещо ново (продукт, технология, организация, услуга и т.н.), което допринася определени ползи за този, който започва да го използва
Съжаляваме. Не можем да Ви помогнем да оценим иновативността на компанията, защото имаме различия в разбиранията ни за иновация.

С Ваша помощ ще извършим оценка на иновативността на компанията. От Вас се изисква да дадете обективни отговори на следващите 10 въпроса:

  1. Брой внедрени в дейността на компанията през последните 3 години нови продукти (процеси, организации, услуги и други)
  2. Степен на уникалност (новост) на внедрените в дейността на компанията продукти:
  3. Обем на производството. Относителен дял на продажбите (приходите) от новите продукти (процеси, организации, услуги и други)
  4. Експортна реализация. Относителен дял на новите продукти (процеси, организации, услуги и други) на външни пазари в общия експерт на компанията.
  5. Перспективност. Възможности за по-нататъшно развитие на новите продукти (процеси, организации, услуги и други).
  6. Придобити нематериални активи през последните 3 години (патенти, полезни модели, лицензии, ноу-хау и други), собствени или закупени.
  7. Разходи в компанията за научно изследователска и развойна дейност – относителен дял от общите разходи.
  8. Персонал на компанията, зает с научно изследователска и развойна дейност.
  9. Връзки на компанията с университети, научни и инжинерингови организации, участие в международни програми
  10. Ниво на производителност и управление на компанията.
Проверка на иновативността

Резултат: 0 точки

Вашата компания има изключително високо ниво на иновативност. Тя води последователна иновационна политика, което е гаранция за устойчивото и развитие. Следването на този път на развитие ще утвърди компанията като водеща в отрасъла с добри позиции на националния и международен пазар.

Вашата компания има високо ниво на иновативност. Провежда иновационна политика, съответстваща на целите и за придобиване на пазарни позиции. Усвояването на иновационни продукти е верния път за нейното устойчиво развитие и конкурентоспособност.

Вашата компания притежава иновационен потенциал. Но този потенциал трябва да се развие в посока създаване и провеждане на целенасочена иновационна политика. Необходимо е повече внимание от страна на ръководството в търсеното и развиването на идеи за нови продукти, процеси, услуги или друго нещо ново, което да доведе до ползи за компанията.

Вашата компания към момента е с ниско ниво на иновативонст. Необходимо е да се развие иновационния интерес в мениджмънта на компанията. Най-прекият път е използването на „отворените иновации”. Те ще помогнат да генерирате идеи или да участвате в процеса на споделяне на умения, знания, технологии, методи на производство, образци и т.н.

Назад