Същност на отворените иновации

В последно време в света значително е нараснало вниманието към така наречените „отворени иновации” както в академичните среди, така и в практиката. Терминът „отворени иновации” за първи път е въведен от Хенри Чесброу през 2003 година в своята книга,където са определени като „парадигмата, която предполага компаниите да използват външни идеи, както и вътрешни за да намерят напредналата технология”. Основното се заключава в това, че компаниите преминават от „затворен, класически иновационен процес”, при който продукта се създава в научно изследователското звено на компанията или е поръчан на външен изпълнител към отворен модел, при който компаниите използват създадените външни идеи или продукти, съчетават ги и добавят свои и на тази основа създават иновационни подходи, които обслужват целите на компанията. С по-добро разбиране на това, „какво има някъде там” компаниите са в състояние да намалят риска чрез комбиниране на външни възможности с вътрешни иновационни ресурси.

Отворените иновации осигуряват и редица предимства на компаниите, основните от които са:

  • изключителна мобилност и осигуряване на „бързи ползи” от иновациите;
  • разкриване на възможности пред малките фирми за иновации;
  • пазарно ориентирани научни изследвания;
  • Интернет технология на търсене.

Иновационен процес и трансфер на технологии

Иновационният процес е твърде сложен и продължителен. Започва от вътрешната мотивация на менинджмънта на компанията, за необходимостта от „нещо ново и полезно”. Продължава с въпросите „Какво да е това ?”, „Откъде ще го взема ?”, „Колко струва ?”, „Как ще се произвежда ?”, „Как ще се реализира на пазара ?” и т.н.

Има разработени много модели на иновационния процес, включени са различни етапи и са дадени различни обяснения. Няма стандарт за иновационния процес. Необходими са най-малко 3 точки, за да се разкрие същността на процеса:

  1. генериране на идеи;
  2. разработване, прототипиране, производство;
  3. маркетинг и продажби.

Трансферът на технологии или технологичен трансфер е процес на споделяне на умения, знания, технологии, методи на производство, образци и т.н. Трансферира се само нещо, което е създадено, което е реално и съществува. Не могат да се трансферират намерения, необходимост или интерес за иновации. Отворените иновации са немислими без трансфера на технологии. Те са взаимно обусловени. При използване на отворените иновации трансфера на технологии покрива основно първите две точки от иновационния процес – „генериране на идеи” и „разработване, прототипиране, производство”.