Предоставяне на информация

Предоставянето на информация е най-важна услуга в дейността на ОТТ. Тя е първата стъпка в трансфера на отворените технологии. Когато компанията е получила информация за наличните в момента готови иновационни предложения за екологични, енергоспестяващи и информационни технологии, тя може на тази основа да формират своя инициатива, да вземат определено решение и да продължи процеса на трансфер, като могат да ползват следващите услуги от системата на ОТТ. Издаваните месечни бюлетини съдържат тази информация за нуждите на компаниите.

Когато компанията има разработени иновационни планове и стратегии и е формирала свои иновационни цели, ние можем да предоставим цялата информация, която открием в света по определен въпрос. Това ще помогне на компанията да вземе правилно решение и да доведе до успешен завършек своята инициатива.

Консултации и анализи

Консултиране на компаниите се извършва за планиране и подготовка на иновационни подходи и стратегии, идентифициране на вътрешни силни и слаби страни, разработване на „пътна карта” за достигане на стратегическите цели на иновацията. Анализи на алтернативни технологии, подготовка на решения за подкрепа или спиране на инициативите.

С помощта на високо подготвени специалисти може да се стимулира иновационния интерес на компанията, да се намерят готовите иновационни продукти, които съответстват на целите на компанията и да се подготви решение, което да доведе до заемане на нови пазарни позиции и повишаване конкурентоспособността на компанията.

Трансфер на знания и добри практики

Трансферът на знания и добри практики е насочен главно за обучение на служители по иновации, което е важно за повишаване на иновационния капацитет на компанията. Компаниите трябва да знаят предимствата на отворените иновации, начините и средствата за достигане до тях. Те трябва да притежават определени умения за разработване на иновационни подходи и стратегии, да провеждат целенасочена иновационна политика и да знаят и проучват възможностите за съфинансиране на иновационни инициативи чрез оперативните програми или иновационни и рискови фондаве. Обучителният процес е съобразен с профила и желанието на компаниите.

Посредничество

Посредничеството се изразява в осъществяване на контакти и обмен на информация със собствениците на иновационните решения, осигуряване на всякаква логистична подкрепа на компаниите при реализиране на дадена иновационна инициатива. След формиране на интерес по отношение на иновационно предложение и вземане на решение от дадена компания процеса на трансфер на технологии следва своя логичен ход. Допълнително информация за технически и технологични възможности на продукта, евентуално цена, начин на получаване, следват разговори, срещи, преговори, посещения на място и запознаване с продукта в реални условия и т.н.

За това офисът предлага услуги като осигуряване на допълнителната информация, организиране на срещи и пътувания, осигуряване на преводач и съпровождащо лице, резервация на хотел, посрещане и организиране на програма и т.н.

В своята система от услуги ОТТ е предвидил и изпълнение на договори за иновационен брокер. При завършващия етап от трансфера на технологии, а именно осъществяване на търговски форми на трансфер на технологии, ОТТ може от името и за сметка на предприятията да осъществи тази търговска форма на трансфер – лизингови споразумения, споразумения за ноу-хау, пълен инженеринг и т.н.

Осигуряване на свързани иновации

Фирмите могат да си сътрудничат както в неконкурентна, така и в конкурентна ситуация за решаване на общи проблеми, поделяне на разходи, рискове и ползи. Офисът извършва тази услуга след внимателно проучване на възможностите и консултации с отделните предприятия, когато е налице даден продукт, които е приложим за група компании, като напр. технология за покрития, нов материал и т.н. Това може да стане след искане на дадена компания да се осигурят съ-контрагенти или самият офис да излезе с тази инициатива и да я предложи на групата предприятия.